Ticket #415 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 10 years ago

eliminering av dubbel titel på live-rutan

Reported by: joonicks Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description (last modified by sikevux) (diff)

Nu: LIVE! loggan (image) + "Piratpartiet Live!" titel
Föreslår: ta bort "Piratpartiet Live!" och ha endast image-loggan kvar

Ändringen är liten touch av feedcontrol.css och ettan.html (index-sidan)

bifogar diff

Attachments

ettan.diff Download (763 bytes) - added by joonicks 14 years ago.
diff för ettan.html och feedcontrol.css

Change History

Changed 14 years ago by joonicks

diff för ettan.html och feedcontrol.css

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2011

comment:2 Changed 10 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
  • Description modified (diff)

Fixat, dock inte genom att applicera patchen.

comment:3 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2011 deleted

Milestone Innan 2011 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.