Ticket #418 (closed Uppgift: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Dela upp norge i regioner i PW

Reported by: redhog Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Norge räknas just nmu som en enda geografi - både för svenska och norska PP. Det betyder att lokalt ansvariga inte kan tillsättas för t.ex. Trondheim.

Attachments

postnummer.sql Download (241.1 KB) - added by redhog 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by redhog

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Glömde att stänga ticketen. Detta är gjort sedan någon vecka.

Note: See TracTickets for help on using tickets.