Ticket #419 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Kan ej lista/söka medlemmar längre

Reported by: andreas.wesik@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Innan den senaste uppdateringen kunde jag lista alla medlemmar och söka medlemmar i mitt område (Malmö).

Nu så är de alternativen "gråade" och jag kan inte använda dem. Jag har inte fått något mail om att min roll skulle ha ändrats på något vis (jag har alltså inte blivit nergraderad).

Jag står som Administrator + Activist i Malmö Valkrets.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Bör funka nu.

Annars tala med din local lead.

/Jörgen

Note: See TracTickets for help on using tickets.