Ticket #42 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Normaliseringen funkar inte

Reported by: Johanmlg Owned by: starkmjolk
Priority: minor Milestone:
Component: Piratradio Keywords:
Cc:

Description

och starkmjolk måste fixa detta omgående eftersom mina grannar klagar på mig och då blir det inte bra eftersom dom blir ledsna på mig och då blir jag ledsen också och börjar gråta. Och vi pirater ska inte gråta. Det är fel. Därför måste normaliseringen fixas.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by starkmjolk

  • Status changed from new to accepted

Det borde vara bättre nu men jag låter radion gå i någon timme och lyssnar innan jag kryssar av denna ticket. Vi är här för att skapa glada pirater! :)

comment:2 Changed 14 years ago by starkmjolk

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed

Normalize fungerar nu. Den försöker hålla en konstant ljudnivå på alla musikströmmar. Detta kanske inte är önskvärt i längden, ett förslag på senare förbättring är replaygain. Jag sätter denna som fixed, dina grannar borde inte klaga mer och jag hoppas det inte blir så många fler gråtande pirater.

Note: See TracTickets for help on using tickets.