Ticket #420 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Möjlighet att göra mailutskick till partimedlemmar och aktivister samtidigt

Reported by: jimmy.callin@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Hade varit trevligt att kunna skicka mailutskick till både partimedlemmar och aktivister samtidigt. Ifall man idag skulle göra det separat är det inte bara omständigt, utan många skulle troligtvis få dubbletter eftersom ett flertal registrerat sig som båda två.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Jo, håller med...

Det finns tankar på att skriva om hela den saken så att alla utskick integreras på ett enda ställe.

Men det finns mycket tankar öht, och inte så mycket tid...

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate
Note: See TracTickets for help on using tickets.