Ticket #427 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Länk till Piratpartiets hemsida?

Reported by: ezel@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Har för mig att det förut gick att klicka på PP-loggan i övre högra hörnet på live.piratpartiet.se för att komma till PPs vanliga hemsida.
Denna funktion verkar ha försvunnit?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, tack

Note: See TracTickets for help on using tickets.