Ticket #428 (closed Defekt: invalid)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Info om PP:s syn på ideell upphovsrätt

Reported by: Joshua_Tree Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: upphovsrätt
Cc:

Description

Med risk för att jag har läst krokigt och missat informationen, men det har framkommit klagomål på att vi i vår programförklaring inte tydligt talar om att vi inte har något emot ideell upphovsrätt, rätten att förknippas med sitt verk. Jag trodde inte riktigt på det först eftersom jag var säker på att jag hade läst just det så jag började klicka mig igenom hemsidan och det enda stället jag hittade den informationen på var i FAQen. Kan vara en idé att fixa, kanske? Det är högst olyckligt om det finns folk därute som tror att vi vill tumma på rätten att förknippas med sitt verk.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Jag kan tycka att du har rätt, men detta är nog fel forum att debattera det. En motion till nästa årsmöte vore kanske på sin plats.

Note: See TracTickets for help on using tickets.