Ticket #429 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

PirateWeb - Möjlighet för vanliga medlemmar att skriva utskick

Reported by: theforestman@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Det skulle vara bra om man, som vanlig medlem, kunde skicka utskick till medlemmar och aktivister inom specifika områden. Om man till exempel ska annordna ett LAN för pirater och vill att folk ska känna till det hela är det ju enklare om man själv kan skicka mailet till folk i ens område än att be ordföranden i området göra det åt en.
Det är smidigare och ger tre-piratsregeln mer kraft.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Eftersom det REDAN är omfattande klagomål på att det skickas för mycket mail från partiet till medlemmarna och att det ska samordnas bättre så att det inte blir så mycket mail, så är det nog inte nån bra ide att släppa ut möjligheten att skicka mail till ännu fler.

Problemet bör lätt kunna lösas med att man tar det med sin lokala funktionär som kan skicka ut och vet ifall det kan skackas ihop med annan information eller inte.

Note: See TracTickets for help on using tickets.