Ticket #43 (closed Defekt: fixed)

Opened 15 years ago

Last modified 11 years ago

ListKeyPeople ger inte kontaktinformation som den borde.

Reported by: christoffer.willenfort@… Owned by: Oldtimer
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: kontaktinfo, organisation felaktig länk
Cc:

Description

då man listar personer i pirateweb's ListKeyPeople så får man upp en sida som tex ser ut såhär


Piratpartiet SE at Landskrona kommun:
Local Lead nisse pirat
Local Second none

Administrators at this level:
none

Activists at this level or below:
nisse pirat


namnet (i detta fallet nisse pirat) är en länk, men den leder inte till personens kontaktinfo, den gör i själva verket ingenting.
Detta bör ändras så man slipper köra multipla fönster för att administrera

Change History

comment:1 in reply to: ↑ description Changed 14 years ago by Mikael Börjesson <mikael.borjesson@…>

Replying to christoffer.willenfort@…:

namnet (i detta fallet nisse pirat) är en länk, men den leder inte till personens kontaktinfo, den gör i själva verket ingenting.
Detta bör ändras så man slipper köra multipla fönster för att administrera

Avsikten var att länken skulle vara en "mailto:", men tyvärr blev den felaktigt utskriven. Det är fixat i revision 897.

comment:2 Changed 14 years ago by Oldtimer

  • Owner changed from Todi to Oldtimer
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 14 years ago by Oldtimer

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Milestone Innan Valkampanjen 2010 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.