Ticket #432 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Plocka bort piratpartistens blogg?

Reported by: piratpartist@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Piratpartistens blogg har bara handlat om arbetslöshet och gnäll på arbetsförmedlingen ett par dagar nu, förvisso kan det ha sin tjusning att läsa om det också, men det kanske inte passar helt och hållet på Piratpartiet Live!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Japp, han är tillfälligt bortplockad i väntan på att han anger vilka taggar som passar på livesidan. Ingen skugga på Johan dock, jag har inte bett om taggar innan.

Note: See TracTickets for help on using tickets.