Ticket #433 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Kommunikationsknapp död

Reported by: Digitalis Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail
Cc:

Description

Jag kan göra allting utom att använda "kommunikation", den knappen är helt död för mig, vilket är lite jobbigt eftersom jag hade behövt massmaila folk like yesterday. :(

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Om du talar med din LocalLead och ber att få bli LocalSecond så ska det funka, du är LocalActive just nu och som sådan så har du inte tillgång till massmail.

comment:2 Changed 14 years ago by Digitalis

Har du ändrat på det då? För det kunde jag fram tills den här nya versionen och det var också därför jag fick min status.

Note: See TracTickets for help on using tickets.