Ticket #434 (closed Förbättring: duplicate)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

ny funktionärsroll i pirateweb

Reported by: anonymous Owned by: Todi
Priority: minor Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords: funktionärsroll
Cc:

Description

Jag skulle vilja ha möjlighet att lägga in folk som funktionärer i pirateweb utan att de får tillgång till att se medlemsregistret och sånt, men så att de kan nås när man skickar mail till funktionärer.

Detta skulle göra det möjligt för UP avdelningar att stoppa in människor utanför styrelsen men med olika andra uppdrag so funktionärer, något som inte är så bra att göra idag eftersom vi vill hålla ner tillgången till registret

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

En "Organization Other Officer" alltså?
Borde väl gå att fixa...
Ska kolla på det.

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

Orgrollen "Elected Representative" ger inga rättigheter i pw, inkluderas den i funktionärsutskick så är saken löst?

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Se #524

Note: See TracTickets for help on using tickets.