Ticket #438 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

webservice verifiering av medlem

Reported by: gert@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Inför valet av ny DL i sthlm behöver vi ett röstsystem som kan verifiera 1 att personen är medlem och 2. att medlemsskapet ligger i sthlms distr.
Har påbörjat arbetet med röstsiten men behöver kunna verifiera medlemmen via pw typ valsedelshanteringen.
återkom med frågor / api :)

systemet behöver dessutom vara klart igår då valet skall genomföras den 31/8.

Gert Löwenhamn

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by anonymous

Valsedelsbokningens ilnogg funkar så här i korthet:

Inloggningsformuläret submittas mot en url i pirateweb som verifierar inloggningen, och sedan redirectar tillbaka till en medskickad url från formuläret.

Den url'en får i sin tur med sig ett unikt "ticketnummer" i querystringen, som sedan används för att, "serverside", göra ett http-GET anrop tillbaka mot pirateweb med ticketnummret som argument, och då får man tillbaka medlemsinfo i form av ett xml-dokument.

Möjligen kan informationen i xml-dokumentet behöva kompletteras med något ytterligare fält, eftersom jag tror att den information som idag returneras inte innehåller var man tillhör geografiskt, utan bara vilken geografi man har funktionärsroller i, men det är lätt gjort.

Vet inte vad ni avser att skriva i för miljö, men lösningen för valsedelsbokningen finns tillgänglig i sourceform på nätet skriven i python.

Hör av dig direkt till mig jorgen.lindell på piratmailen

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.