Ticket #44 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 15 years ago

Last modified 13 years ago

Requests från IRC

Reported by: starkmjolk Owned by: starkmjolk, pochwa
Priority: major Milestone:
Component: Piratradio Keywords: ircbot
Cc:

Description

Boten MONIQUE9000 (arbetsnamn) måste ha support för requests. För nuvarande finns support för requests i sändningen, men det finns inget kommando hos boten för att söka efter låtar eller requesta dem.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.