Ticket #447 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Alla vallokaler borde ha ett unikt ID

Reported by: Todi Owned by: speakman
Priority: minor Milestone:
Component: Valbokningen Keywords:
Cc:

Description

För att kunna genomföra automatiserade händelser (t ex sms-bekräftelser) så borde varje vallokal ha ett unikt ID.

Förslagsvis används inte ett enkelt löpnummer, på grund av att den kompletta listan inte är säker förrän så sent. Istället kan man använda något i stil med att första siffrorna är valkretsen, nästa kommunen, och sedan löpnummer i bokstavsordning.
T ex 05 (för Södermanland), 01 (för Eskilstuna), 16 (för Stålforsskolan), dvs 050116.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by speakman

Det är bra precis så det de redan får sitt index (IIRC).

comment:2 Changed 13 years ago by speakman

Fast från Valias index på län osv, vilket gör siffran betydligt större än sexsiffrigt då...

comment:3 Changed 13 years ago by Todi

Huvudsaken är väl att ID't är någorlunda människoläsligt, alltså inte hur långt som helst. Har du exempel på ID?

comment:4 Changed 12 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.