Ticket #45 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 12 years ago

Ny förbättrad RSS-ström för musiken

Reported by: starkmjolk Owned by: starkmjolk
Priority: major Milestone:
Component: Piratradio Keywords: rss
Cc:

Description

Nuvarande RSS-ström rippar alla låtar från strömmen och genererar en RSS via ett PHP-script varje gång det kallas.

En bättre lösning är att sammanföra spellistorna med RSS-strömmen, detta skulle möjliggöra nerladdning av originalfilen istället för den ombearbetade sända strömmen och ta bort behovet för dubbellagring.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by Zash

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Piratradio är nerlagt

Note: See TracTickets for help on using tickets.