Ticket #452 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

IPC-Forum hade varit bra på live.piratpartiet.se

Reported by: kalle.vedin@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords: live.pp.se
Cc:

Description

IPC-Forum är ett 2 dagar långt seminarium som Piratpartiet/Ung Pirat har i Göteborg den 6-7 sept.

Det hade varit bra om vi kunde sprida info om det via live.pp.se. Efter den 9e sept. är det sedan helt okej att ta bort länken till IPC-Forum.

länken till bloggen: IPCforum.wordpress.com

/ Kalle Vedin (xor/xorbot)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Absolut. Tack för tipset.

Note: See TracTickets for help on using tickets.