Ticket #454 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående live.piratpartiet.se

Reported by: c.hellbom@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Hej,

Vet att detta är fel väg att gå. Men hittade ingen annan väg.
Jag undrar om jag kan ansluta min blogg www.piratplatsen.se till live.piratpartiet.se på något sätt?

Tack för denna möjlighet till förändring på högre nivå, genom Piratpartiet!

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

Nejdå, det är en jättebra väg att gå får att föreslå nya bloggar.

JAg ska kollapå saken.

comment:2 Changed 13 years ago by c.hellbom@…

Tack så mycket!

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.