Ticket #458 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Komma åt och ändra flyttad funktionär

Reported by: richie Owned by: JorgenL
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Om en funktionär flyttar ut ur exempelvis VLs område så kan inte VL sedan ta bort den flyttade funktionären eftersom han inte kan lista honom.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:3 Changed 13 years ago by JorgenL

Så är det, men jag ser inte att det går att lösa på något enkelt sätt utan att äventyra den grundläggande säkerhetsmodellen. Man skulle kunna tänka sig att man får med såna som har en local roll i en geografi man har tätt att se, även om de inte bor där, men det skulle antagligen bli för tungt att köra mot databasen eftersom man då skulle vara tvungen att hämta alla roller för varje person i medlemsregistret vid varje sökning.

Möjligen skulle det kunna funka om det enbart gjordes för sökningar med ett fåtal träffar, men det är även det knepigt.

comment:4 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix

Be lead högre upp fixa. Behovet av teknisk lösning är liten.

comment:5 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.