Ticket #459 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Länk till funktionär från funktionärslistan

Reported by: richie Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

 https://pirateweb.net/Pages/v4/ListKeyPeople.aspx listar bara funktionärernas e-mail, jag vill komma till funktionärens sida på PW så jag kan redigera denne, och först sekundärt maila.

Förslag: Lista funktionärerna med namn (som länk till sidan) och inom parentes e-post (med  mailto:länk).

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:2 Changed 12 years ago by JorgenL

Inte helt trivialt eftersom den som visar listan antagligen inte har access till mer än en bråkdel av funktionärerna.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Äsch, behövs ingen teknisk lösning för detta. Sök på funktionären. Plus ovanstående argument.

Note: See TracTickets for help on using tickets.