Ticket #463 (closed Defekt: worksforme)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Mailutskick trots inställningar

Reported by: xetea@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: mail
Cc:

Description

Jag får alla möjliga sorters utskick trots att jag på PirateWeb angett att jag bara vill ha Ricks reflektioner.

Jag har (senaste månaden) fått utskick av:
Ung Pirat (Uppsala),
Piratpartiet (ang. web- och utvecklingsgruppen),
Piratpartiet (Nyhetsbrev).

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Är detta ett kvarvarande problem?
Kontakta isf medlemsservice@… så löser vi det.

Note: See TracTickets for help on using tickets.