Ticket #464 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

piratpartist.worldpress.com har flyttat

Reported by: johan.lundberg@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

piratpartist.worldpress.com har flyttat. Peka gärna om till nya adressen johlun.se. Alla andra inställningar borde vara samma eftersom det fortfarande är en wordpress-blogg och kateogrin är samma.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, tack för att du meddelar. Såg ditt mail också för den delen, men hann inte fixa förrän nu.

Note: See TracTickets for help on using tickets.