Ticket #468 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/kassettavgiften

Reported by: ronnie@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: drm
Cc:

Description

"Dessutom har den lagliga rätten att göra kopior på det material du har köpt - så kallad privatkopiering - starkt inskränkts i och med att större och större del av den musik och film som säljs idag är försedd med kopieringsskydd. Det rimliga är således att man också slopar kassettavgiften."

Det har den senaste tiden visat sig att kopieringsskydden används allt mindre och mindre, jag tänker då på så kallat DRM-skydd. CDON.com har slopat det helt och säljer nu mp3 utan skydd, apples iTunes Store försöker också bli kvitt DRM-skydden och har kommit långt i det arbetet med mera.

Det kan bli aningen magstarkt att använda detta som ett uppräknat argument på det sättet när kopieringsskydden blir alltmer ovanliga.

Detta är en saklig betraktelse utan influens av min egen åsikt i frågan generellt.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Formulerade om till "en stor del av den musik och film som säljs idag".

Note: See TracTickets for help on using tickets.