Ticket #472 (closed Uppgift: onhold)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Föreläsningsserie runt patent

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

för vanliga dödliga.

Mailutskick genom veckobrevet.

Höstkampanj runt patent. Vill lokala aktivister veta mer om patent så skickar vi Mårten Fjällström.

Vi står för resor, mat och bostad för Mårten.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by AndersHedberg

Mårten jobbar på en budget. Hellre en generös budget så att Lysekil kan få en patentföreläsning än att...

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to onhold
Note: See TracTickets for help on using tickets.