Ticket #481 (closed Uppgift: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Utskick om Climaforum

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Om Piratpartiet och Ung Pirat ska delta så måste vi kolla intresset.

Hur ser läget ut - vad vill vi uppnå och vad kan vi uppnå?

Bra punchline, bra slogan till banderoller. Vad gör vi där och vad vill vi komma fram till? Målet med kampanjen.

Samordna med Magnus och Ole via Facebook.

Change History

comment:2 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Passerat event.

Note: See TracTickets for help on using tickets.