Ticket #487 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Vice Valkretsledare lämnade partiet

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: medlemssidan lokal organisation.
Cc:

Description

Hej

Min vVL lämnade partiet. Han har för mycket att göra.
Han tog bort sig själv, men han tog inte bort sina roller.
Så ser man på hemsidan finns han kvar.
Hans namn är Felix Hvit och det är Värmlands valkrets det gäller.

mvh
C Magnus Berglund
VL Värmland

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat, tack!

Note: See TracTickets for help on using tickets.