Ticket #490 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Kan inte skicka massutskick

Reported by: Jakob Greek <Jakob.greek@…> Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Innan sommaren kunde jag gå in via pirateweb, klicka på "kommunikationer" och sedan på "skicka mail till medlemmar i geografiskt område". Nu kan jag inte göra det, och jag vet inte varför. Min position inom PP, ledamot i Ung Pirat Täby i Sthlm-distriktet, har inte ändrats och jag står fortfarande som funktionär.

Mitt medlemsnummer är 14064 om det har någon betydelse.

Detta är brådskande då jag nu inte har något sätt att skicka ut en kallelse till årsmöte eller liknande.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Du är "Local Active". Tala med din Local Lead och be att han gör om dig till "Local Second".

Local Active har inte "skicka mail" rättigheter längre.

Note: See TracTickets for help on using tickets.