Ticket #492 (closed Förbättring: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Pirateweb: Funktion att från medlemsnummer hämta ut adresser till adresslappar för brev.

Reported by: simon.rosenqvist@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Vi i Ung Pirat planerar att skicka ut uppemot hundra eller fler brev till våra nominerade till förbundskongressen. I breven kommer finnas information om hur de accepterar sin nominering tillsammans med en piratpin.

Vi skulle behöva ett sätt att förvandla en lista med medlemsnummer till färdigformatterade adresslappar i någon textdokument som sedan kan skrivas ut.

Lite av ett lyxproblem kanske, det går så klart att göra manuellt, även om det tar en massa tid. Kanske vore det dock bra att ha inför även framtida brevutskick.

/Simon

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

Det borde räcka att få ut datat i .CSV eller annat motsvarande ordnat format så går det att sköta adresslappningen och utskriften från t.ex. OpenOffice.

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Fixat mha. en del modifieringar i sökbilden. Pasta in en lista med medlemsnr i sökfältet, och kopiera resultatlistan över i tex. excel.

Note: See TracTickets for help on using tickets.