Ticket #494 (closed Uppgift: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Lista över budgetar

Reported by: Johan.karlsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Jag skulle behöva få ut en lista över vilka budgetar det finns, deras ägare och mailadresser till dessa.

 https://pirateweb.net/Pages/v4/Financial/ViewBudget.aspx löser nästan problemen, men den förkortar namnen till initialer och visar inte mailadresser.

Icanhasfix? Pliis?

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Johan.karlsson@…

Bha*bump*

Skulle behöva den listan tills ungefär i morgon. Är det möjligt att slänga ihop något snabbt?

comment:2 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.