Ticket #495 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

Grammatikfel på press.pp

Reported by: Johan.karlsson@… Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

 http://press.piratpartiet.se/pressbilder/

Den andra loggan sakar ett "and" i beskrivningen.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Johan.karlsson@…

Det fjärde ordet ovan saknar ett k i mitten.

:D

comment:2 Changed 14 years ago by Johan.karlsson@…

Ett n.. bläh. Dax för kaffe tror jag.

comment:3 Changed 14 years ago by simon.bohlin@…

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

tack till speakman

Note: See TracTickets for help on using tickets.