Ticket #496 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 12 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/chatta_med_piratpartiet_pa_irc

Reported by: bjorn.odlund@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: irc
Cc:

Description

byt ut webchatten från GCI:IRC som är ful och långsam, mot  http://qwebirc.org/

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

IRC är inte längre en officiell kanal för Piratpartiet och därför finns det ingen anledning att fixa. Webchatt finns fö på  http://piratechat.net:8080

Note: See TracTickets for help on using tickets.