Ticket #499 (closed Defekt: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Felaktig ålder på kandidaterna i simulerade primärvalet

Reported by: Tappe Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I alla fall två av kandidaterna i det simulerade primärvalet har fått sin ålder ökad med ett år. De som jag sett är Erik Fredriksen (jag själv) och Simon Vacker.

 https://pirateweb.net/Pages/v4/Admin/PlaceInternalVote.aspx

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Phelerox

  • Priority changed from major to minor
  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to invalid

Det är intentional. Åldrarna avser kandidatens ålder vid riksdagsvalet 2010.

Note: See TracTickets for help on using tickets.