Ticket #500 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Broschyr om patent - korrläsning

Reported by: AndersHedberg Owned by: AndersHedberg
Priority: major Milestone:
Component: Patent Keywords:
Cc:

Description

Texten på insidan till foldern behöver korrläsas för typografi. Det finns saker som "gps mottagare" (ska vara "GPS-mottagare"), "Holländsk" (ska vara "holländsk") och lite sådant just nu, som ger ett onödigt amatörmässigt intryck när innehållet i övrigt är så välformulerat.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

3 människor till kollläste den.

Note: See TracTickets for help on using tickets.