Ticket #504 (closed Defekt: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

HAX tillhör (PP)!

Reported by: Calandrella Owned by: mini
Priority: trivial Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Henrik Alexandersson är piratpartist och bör märkas som sådan på live.piratpartiet.se.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

HAX vill själv betraktas som oberoende och inte som partist, likaså ErikJ. Kanske borde jag köra över dem :-)

comment:2 Changed 13 years ago by Simon B.

"HAX är piratpartist" [source needed] :-)
Är Henrik medlem i PP? Är ErikJ medlem i PP? Det kanske är medlemskap som bäst avgör om man är medlem?
I övrigt; vad är vinsten med att gå emot HAX (eller ErikJ:s) vilja i frågan?

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from accepted to closed
  • Resolution set to wontfix

Beteckning är inte menad att vara objektiv utan styrs helt av subjektiva värderingar.

Note: See TracTickets for help on using tickets.