Ticket #508 (closed Defekt: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

felmeddelande i pw

Reported by: johan.karlsson@… Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

 http://pastebin.org/39868

Fick jag i pw efter att ha kikat på en medlem, startat om firefox, loggat in på pw igen och låtit den redidirecta till adressen jag kikade på tidigare. (medlemsinfon.)

 https://pirateweb.net/Pages/v4/v3/Members/BasicDetails.aspx

Kanske inte så allvarligt eftersom det funkar om man gör som man "ska" göra, men kanske lite förvirrande eftersom det inte finns något sätt att ta sig från felmeddelande-sidan utan att manuellt meka i adressfältet?

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by Jörgen Lindell <jorgen.lindell@…>

Det är en konsekvens av att sidan håller reda på vilken medlem man pillar med mha en sessionvariabel på servern, så så om man startar en ny session så vet den inte vem längre.

Kommer att lösa sig när vi för tid att skriva den nya medlemsediteringssidan vi tänkt göra. Får vara tills dess.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.