Ticket #51 (closed Förbättring: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 13 years ago

Kunna lista telefonnummer som KL och uppåt

Reported by: Lightspeed Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Ett önskemål om att man som KL och uppåt, när man listar medlemmar inom ett geografiskt område, ska kunna få med deras telefonnummer i listan. Detta för att KL och uppåt ska slippa först lista och sen söka på varje enskild medlem för att kunna ringa dem.

Change History

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Lagt till telefonnummerkolumn på listan.
Ändringen incheckad. Går i drift när Rick driftsätter.

Note: See TracTickets for help on using tickets.