Ticket #515 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Går inte att ladda upp webbavatar på forumet

Reported by: johan.karlsson@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Har vi totalt gett upp forumet eller varför finns det inte ens en kategori för att rapportera buggar? ;)

Nåväl, det går inte att ladda upp en webbavatar  http://forum.piratpartiet.se/EditAvatar.aspx

Gissar att den failar pga att jag har ett ? i url-en. Gissar också att den här kommer stängas med en "wontfix", men försöka duger. ;)

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.