Ticket #52 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Färg till Husvagn

Reported by: duke_h3 Owned by: bar
Priority: major Milestone:
Component: Husvagnsprojektet Keywords:
Cc:

Description

Fråga i lokala färghandel efter gammal lila färg.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by duke_h3

  • Owner changed from duke_h3 to bar
  • Status changed from new to assigned

comment:2 Changed 13 years ago by AndersHedberg

Bara en lös tanke om vi inte kan lösa lil färgen direkt. Om husvagnen är vit skulle man kunna måla loggan med svart färg på den... Svart färg har vi nog.

comment:3 Changed 12 years ago by AndersHedberg

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to wontfix
Note: See TracTickets for help on using tickets.