Ticket #520 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 14 years ago

Last modified 11 years ago

Schemalägga mail

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

I Piretweb så OM man vet att man skall maial ett mail ett datum framåt i tiden så skulle det vara trevligt att kunna göra mailet i förväg och kunna beodra systemet (Pirateweb) att dra iväg det ett visst datum/klockslag.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by sikevux

  • Milestone set to 2012

comment:2 Changed 12 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Enda mail så skulle behöva schemaläggas är PM, vilket går. Bättre styrning från ledningen om man vill komma åt problem med spam från oss.

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Milestone Innan 2012 deleted

Milestone Innan 2012 deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.