Ticket #532 (closed Uppgift: fixed)

Opened 12 years ago

Last modified 12 years ago

Lägg till min blog

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: mini
Priority: major Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Kan någon lägga till min blog www.integritet.se på LIVE???

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by mini

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed

Nu är den ditlagd. Tänk på att ALLA dina inlägg hamnar på livesidan nu. Om du vill ändra så att bara vissa taggar hamnar där, så lägg upp en ny ticket här.

Note: See TracTickets for help on using tickets.