Ticket #533 (closed Uppgift: invalid)

Opened 13 years ago

Last modified 10 years ago

Dokumentation av Piratpartiets webb

Reported by: dansve Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: Tortuga Keywords:
Cc:

Description (last modified by MikaelHolm) (diff)

Som en del av communityprojekt Tortuga jobbar jag med att dokumentera dokumentera hela PPs webb. Eftersom jag vet att det finns sidor i pw som saknas i menyn vore det fint om Rick eller JL kunde peta in alla sidor någonstans i menyn så att jag kan få med hela strukturen.

Om detta inte är genomförbart nu tar jag tacksamt del av dokumentationen så att jag får med befintliga sidor ändå.

Det mesta finns med i tankekartan  http://www.mindmeister.com/31431387/piratpartiet-se skicka mail eller pm till mig, RO eller Marco för invite.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from JorgenL to Richie
  • Component changed from PirateWeb to Tortuga
  • Milestone set to Tortuga

comment:2 Changed 12 years ago by sikevux

  • Owner changed from Richie to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

comment:3 Changed 10 years ago by MikaelHolm

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to invalid
  • Description modified (diff)

comment:4 Changed 10 years ago by agnesson

  • Milestone Tortuga deleted

Milestone Tortuga deleted

Note: See TracTickets for help on using tickets.