Ticket #535 (closed Defekt: duplicate)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Volontärer assignas på person och ej på funktion som VL/KL

Reported by: AndersHedberg Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Riksdagsvalet 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När en volontär skickas ner så assignas den på en VL/KL, men ifall den VL/KLen sen byts ut så överförs inte volontären utan ligger knuten till den tidigare personen.

Volontärerna borde höra till en funktion, inte en person. Nu så hittade jag 10 volontärer som låg på en fd. valkretsledare.

Change History

comment:1 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Riksdagsvalet 2014

comment:2 Changed 12 years ago by anonymous

Volontär är alltså samma sak som att "jag vill bli KL/VL" och det behöver fixas innan 2014 ;-)

comment:3 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to duplicate

Se #320

Note: See TracTickets for help on using tickets.