Ticket #538 (closed Defekt: worksforme)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

medlemskapsändring

Reported by: pirat@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

JAg har medlemsnummer 61657.
Nu när jag skrev inlägg ny tråd "notioner till kommunfullmäktige"
ändrades plötsligt det hela till group "inte partimedlem".

Däremot står jag fortfarande som partimedlem under piratweb, men det går ej att uppdatera uppgifterna.

mph

Anders

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to worksforme

Hej,
troligtvis drabbades du bara av en tillfällig störning.
Om felet kvarstår, meddela medlemsservice@… så hjälper vi dig.

Hälsningar,
Jonatan Kindh (Piratpartiet)

Note: See TracTickets for help on using tickets.