Ticket #541 (closed Uppgift: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Votering via piratewebb

Reported by: Tommten Owned by: Todi
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords: möte votering internopinion
Cc:

Description

Interopinion:  http://forum.piratpartiet.se/Forum505-1.aspx skulle kunna finnas på Pirateweb, så man kan se lite statestik på hur andra medlemmar i olika geografiska områden röstat (även fast de är annonym förstås) och så alla medlemmar lätt kan gå in och plutta i vad de tycker i olika frågor.

Implementeras idén innan nästa årsmöte skulle det kunna det vara en bra möjlighet att försöka få det buggfritt, ifall man vill göra voteringar på årsmöten via PirateWeb istället för via trådar på forumet i fortsättningen.

Change History

comment:1 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Bra för organisationerna att samla alla voteringar på ett ställe. Forumet är platsen idag.

Note: See TracTickets for help on using tickets.