Ticket #543 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Systemfel etc i provval via PW

Reported by: gabriel.sjolund@… Owned by: Todi
Priority: critical Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

När man lägger upp listförslag i provvalet via PW så "dör" applikationen efter att ett godtyckligt antal namn lagts till i listan (har hört bud mellan 3 och 16) och om man efter applikationens "död" trycker Place vote så får man en JavaScript-box med felmeddelanden på kodnivå (objekt hit och dit). Om man sedan försöker återbesöka provvalssidan så får man tack och får veta att rösten är placerad.
Dessa problem uppstod mellan 07.30-08.10 torsdagen den 29 oktober 2009 för åtminstone två personer.
Blev bl a min röst korrekt placerad?

Jag flaggar detta som critical eftersom jag gissar att samma system kommer användas i det "skarpa" provvalet och då vill vi förstås inte att detta återupprepas.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by JorgenL

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.