Ticket #551 (accepted Förbättring)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

snabba upp Live! för både förstagångsbesökare och återkommande besökare

Reported by: simon.bohlin@… Owned by: mini
Priority: minor Milestone:
Component: Piratpartiet Live! Keywords:
Cc:

Description

Idéer:

  • Ange storlek på bilderna uppe till vänster, för som det är nu måste sidan om-layoutas varje gång en bilds storlek har utrönats.
  • CSS före </HEAD> och skript i botten ifall det går. Slå ihop flera script-taggar till en enda. T ex kan man kleta ihop alla googles script i en fil.
  • Eventuellt länka till mootools från googles servrar, för det är en liten chans att folk redan har den URL:en i sin cache(!)
  • Köra YSlow på sidan och kanske anteckna poängen före och efter att justeringar börjar göras

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Gonte

  • Component changed from Hemsidan to Piratpartiet Live!

comment:2 Changed 13 years ago by mini

  • Status changed from new to accepted

comment:3 Changed 13 years ago by mini

  • Priority changed from major to minor
Note: See TracTickets for help on using tickets.