Ticket #564 (closed Defekt: fixed)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Min kandidattext

Reported by: c.magnus.berglund@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords: kandidatur
Cc:

Description

Hej

Jag missförstod en fråga som ett påstående, så jag försökte göra länkar i min kandidattext.

"CMagnusB [a href=" http://bit.ly/41uVPZ"]Min kandidatura. [a href=" http://bit.ly/2iNfqQ"]Mitt förslag till ideologi.a Jag hoppas att på en vågmästarroll, men min erfarenhet gör mig till bästa kandidaten även om vi lyckas. Jag lyckades bra i EU-valet och hamnade i topp över de som kryssades upp."

skulle jag vilja byta till
"(CMagnusB) Min kandidatur hittar du i min blogg och även mitt förslag till ideologi. Jag hoppas att vi får en vågmästarroll, men min erfarenhet gör mig till bästa kandidaten även om vi inte lyckas. Jag lyckades bra i EU-valet och hamnade i topp över kandidater som kryssades upp."

Med vänlig hälsning
C Magnus Berglund

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by c.magnus.berglund@…

Hej

Texten ändrad. Ni kan stänga ner denna.

Med vänlig hälsning
C Magnus Berglund

comment:2 Changed 13 years ago by SimonB.

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to fixed
Note: See TracTickets for help on using tickets.