Ticket #586 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 11 years ago

Skapa med funktioner till Piretweb som Polls och handlingsportfölj

Reported by: daniel.gustafsson@… Owned by: Todi
Priority: major Milestone: Innan Valkanpanjen 2014
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

Att kunna lägga upp handlingar och använda Pirateweb som en dokumenation och handlings portfölj så att medlemmar och eller funktionärer på DL och eller VL och eller KL nivå kan ta del av dessa smat att kunna skapa polls på alla nivåer så att medlemmera och eller funtionärer på DL och eller VL och eller KL nivå kan deltaga i omröstningar kan göras möjligt

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

kortfattat, en funtinär skall ha möjlighet på sin nivå att lägga upp handlingar = bilder/dokumnet, wordfiler etc etc, sedan skall man utifrån dessa handlingar kunna skapa polls, antingen internet mellan funktionärer eller låta sina medlmemmar läsa och rösta vad man skall göra, en vl skall alltså kunna skapa polls och låta handlingar bli synliga för vissa kommuner eller alla kommuners medlemmar eller bara vissa kommuners funktionärer eller alla funktionärer

[12:06:18] Daniel Gustafsson skriver: i evteulle komunnval så är det de handlingar som man får ifrån kommunen, som skall kollas igenom
[12:06:33] Daniel Gustafsson skriver: innan man fattar beslut

comment:2 Changed 13 years ago by Simon B.

Detta går lösa till ca 99% genom att göra grupper i forumet som genereras/tilldelas baserat på registrering i medlemsregistret. Detta skulle då läggas parallellt med befintlig grupp som indikerar medlem = rösträtt.

Att hålla en kommuns aktiviteter hemliga från en annan kommun låter annars ganska onödigt? Rösträtts-biten är möjligen vettig att begränsa inom kommungränsen, men finns det ens några krav på det?

Piratpartiets styrka bygger väl lite på att kollektivet är smartare än enstaka. För att få igenom "rätt" beslut blir man därmed tvungen att på ett pedagogiskt/begripligt sätt förklara varför just det beslutet är "rätt".

För pirat-projekt som behöver vara mer hemliga är kommun-avgränsningar knappast tillräckligt hemligt. Hemliga projekt bör istället byggas på individnivå med endast några få konspiratörer tills dess konspirationen är klar att publiceras och trumpetas ut på bloggar, hemsidan osv.

comment:3 Changed 12 years ago by sikevux

  • Milestone set to Valkanpanjen 2014

comment:4 Changed 11 years ago by agnesson

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Dokumentarkivet finns idag på forumet. Polls går att skapa där också. Initiativet om ett nytt, större och bättre dokumentarkiv måste komma från PL, även om det kanske är bra idé. Lobba mot PL, inte pw-gruppen.

Note: See TracTickets for help on using tickets.