Ticket #60 (closed Defekt: fixed)

Opened 14 years ago

Last modified 14 years ago

ÅÄÖ blir borked på medlemskapsförnyelsesidan

Reported by: Anders Owned by: JorgenL
Priority: minor Milestone:
Component: PirateWeb Keywords:
Cc:

Description

ÅÄÖ på den sida som länkas i "Dags att förnya medlemskapet"-mailet blir lite b0rk. Använder Firefox 3.0.8 i Ubuntu. Se bifogad bild.

Attachments

pirateweb_aao.png Download (24.3 KB) - added by Richie 14 years ago.

Change History

Changed 14 years ago by Richie

comment:1 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Owner changed from Todi to JorgenL
  • Status changed from new to assigned

Fel encoding i källfilen.

comment:2 Changed 14 years ago by JorgenL

  • Status changed from assigned to closed
  • Resolution set to fixed

Har skrivit om trasiga tecken och sparat som UTF-8.
Incheckad.

Note: See TracTickets for help on using tickets.