Ticket #601 (closed Förbättring: wontfix)

Opened 13 years ago

Last modified 13 years ago

Angående sidan http://www.piratpartiet.se/

Reported by: nalsta63@… Owned by: Richie
Priority: major Milestone:
Component: Hemsidan Keywords:
Cc:

Description

Varför har ni inte med medlemstalen för S på första sidan. Det inger ju inget förtroende att ni helt enkelt tagit bort den som har flest medlemmar. Det förlorar ni bara på. Det är ju ändå bra att vara tredje största parti nät det gälle medlemstalet.

Change History

comment:1 Changed 13 years ago by Richie

  • Status changed from new to closed
  • Resolution set to wontfix

Vi har alltid bara haft de ett eller två närmast större partierna i den grafen - det har varit en målbild. Samtidigt har det varit en avvägning vad det gäller storleken på graferna; har det varit för stor skillnad mellan som nu (m) och (s) så skulle t.ex. (kd) och (fp) nästan försvinna i den skalan. På den "stora" sidan finns alla partier med:  http://www.piratpartiet.se/storlek .

Note: See TracTickets for help on using tickets.